Yönetmelik

(18.10.2006 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nca ve ardından YÖK tarafından kabul edilen ve Resmi Gazetenin 3 Mart 2007 tarih ve 26451 sayılı nüshasında yayınlanan şekliyle)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.nci maddesinin 1inci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Üniversite : Hacettepe Üniversitesini,

b) Rektör : Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

c) Merkez : Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç) Müdür : Merkez müdürünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

Madde 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında engelliler ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin Faaliyet Alanları

Madde 6- (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Bir disiplinler arası araştırma ve uygulama alanı olan “engellilik” konusunda, Hacettepe Üniversitesinin ilgili akademik birimlerinin eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katılımını sağlamak,

b) Öncelikle Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören ve çalışan engelli bireyler olmak üzere toplumun tüm kesimlerindeki engelli bireylere yönelik araştırmalar ve uygulamalar yapmak, konuya ilişkin bilimsel veri tabanını oluşturmak ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla konuyla ilgili bilimsel işbirliği çerçevesinde danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek,

c) Farklı disiplinlerden engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

ç) Engellilik konusunda ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteler düzenlemek,

d) Engelliler konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

e) Birimlerarası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek,

f) Engelliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin Yönetim Organları

Madde 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

Müdür

Yönetim Kurulu

Birim Başkanlıkları

ç) Danışma Kurulu

Müdür

Madde 8- (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

Müdürün Görevleri

Madde 9- (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdür, Merkez Yönetim Kurulu’na başkanlık eder. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulu’nun görüşünü de aldıktan sonra Rektör’e sunar

(2) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Yönetim Kurulu

Madde 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Birim Başkanlarından oluşur.

(2) Yönetim kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, eşitlik halinde Müdürün oyu iki oy sayılır.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 11- (1) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim-öğretim bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır ve Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlama ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

d) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili “Çalışma Grupları” kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Merkez elemanlarının; eğitim uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

Birim Başkanlıkları

Madde 12- (1) Birimler, bir başkan ve birimin ilgi ve faaliyet alanı ile ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlardan oluşur. Birim başkanları, ilgili alanda çalışmalarıyla tanınan merkez üyesi öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından seçilir. Birimlerin faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaç duyulan uzmanlar ise birim başkanları tarafından belirlenir. Merkez birimleri ve görev tanımları aşağıda açıklanmıştır:

Eğitim Birimi: Engellilik konusunda üniversitemizin ilgili akademik birimlerinin eğitim-öğretim faaliyetlerine katılımını sağlamak, birimler arası işbirliği yaparak konuyla ilgili toplumsal bilinci geliştirmek adına engelli ve engelli olmayan diğer bireylere eğitim hizmetleri vermek.

Araştırma Birimi:Toplumun tüm kesimlerindeki engelli bireylere yönelik araştırmalar planlamak, yapmak ve engelliler ile ilgili bilimsel veri tabanı oluşturmak, interdisipliner bir yaklaşım ile ulusal ve/veya uluslar arası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak,

Danışmanlık: Hizmetleri Birimi Üniversite bünyesinde öğrenci yada çalışan engellilere danışmanlık hizmeti sunmak,

Dış İlişkiler Birimi: Engellilik konusunda ulusal ve uluslar arası katılımlı kongre, panel, sempozyum, konferans gibi bilimsel aktiviteleri düzenlemek, engellilik konusunda aydınlatıcı, bilimsel nitelikte bilgilerin sözlü ve/veya yazılı olarak kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak,

Uygulama Birimi: Engelliğin önlenmesi ve sorunların azaltılması yönünde çalışmalar yapmak, engelli bireylerin etkin ve kaliteli rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak ve engelli bireyler ile iletişimde bulunduğu diğer bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapmak.

Destek Birimi: Üniversite bünyesinde öğrenci yada çalışan engellilere ihtiyaç duydukları konularda gerekli desteği vermek.

Danışma Kurulu

Madde 13- (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; konuyla ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları ve Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen uzmanlardan oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kurulu’na, Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel İhtiyacı

Madde 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 13üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Madde 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16- (1) Bu Yönetmelik hükümleri Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi
engelsiz@hacettepe.edu.tr
Facebook grubumuz için tıklayınız